LANDEINFO

Politik og økonomi

Indenrigspolitisk situation
USA er et præsidentielt demokrati. USA har to store partier i form af demokraterne og republikanerne. Valgsystemet er flertalsvalg i enkeltmandskredse.

Udenrigspolitisk situation
Af vigtige samarbejdsfora, hvor USA deltager kan nævnes FN, OECD, OSCE og NATO. Efter den 11. september 2001 kom krigen mod terrorisme øverst på USA’s politiske dagsorden. Kampen mod terror føres over en bred front med inddragelse af allierede og internationale organisationer. Et centralt element heri er bestræbelserne på at fremme demokratisering i Mellemøsten og den arabiske verden. Af andre vigtige områder, der står højt på den udenrigspolitiske dagsorden, er USA’s intensiverede fokus på internationalt samarbejde mod spredning af masseødelæggelsesvåben.

Økonomisk situation
USA er den største økonomi i verden med et bruttonationalprodukt (BNP) i 2005 på 12.760 mia. dollars. De seneste år er væksten tiltaget idet investeringsaktiviteten er tiltaget. En kraftig indenlandsk efterspørgsel kombineret med svagere vækst i resten af verden har dog givet sig udslag i store underskud på betalingsbalancen. Sammen med store offentlige underskud og en høj gældsætning i husholdningerne har det medført betydelig bekymring i mange internationale organisationer og investeringsbanker. USA er Danmarks fjerdestørste eksportmarked. Den danske eksport til USA er koncentreret om industrivarer. Den vigtigste varegruppe for den danske eksport til USA er medicinske og farmaceutiske produkter. Den danske vareimport fra USA har også oplevet negative vækstrater i de senere år. Maskiner og transportmidler udgør ca. halvdelen af den samlede danske import fra USA.

Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail til info@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This